Quantcast
Channel: AWOL - The Ancient World Online
Viewing all articles
Browse latest Browse all 14503

Romanian Archaeology Digital Library

$
0
0
e-patrimoniu, cimec.ro: Biblioteca Digitală - Arheologie
 
 • Florin Topoleanu, Ceramica romană și romano-bizantină de la Halmyris (sec. I-VIII d.Chr.), Tulcea, 2000. versiune digitală aprilie 2013

  După o scurtă introducere, lucrarea de față se continuă prin schițarea unei imagini a cetății Halmyris. Sunt prezentate date generale cu privire la cadrul geografic, istoricul cercetărilor, principalele sectoare și descoperiri de la Halmyris etc. Partea cea mai consistentă a acestei cărți este reprezentată prin capitolul: Catalogul Ceramicii Romane de la Halmyris. Acest capitol se împarte în mai multe părți. Ceramica descoperită este prezentată și împărțită pe categorii: Vesela pentru servitul mâncării - Vasa escaria; Vesela pentru servitul lichidelor - Vasa po(ta)toria; Vesela de toaletă; Vesela de bucătărie – Vasa conquina(to)ria; Amfore – Amforae; Opaiţe – Lucernae. Lucrarea este însoțită de ilustrații: figuri și planșe.
 • Mihail Macrea, Viața în Dacia Romană, Editura Științifică, București, 1969 versiune digitală aprilie 2013

  Lucrarea de față a adus la momentul publicării un bogat material de informații cu privire la antica provincie romană, Dacia. Autorul începe incursiunea sa printr-o scurtă prezentare a Daciei înainte de cucerirea romană. Lucrarea se continuă cu prezentarea cuceririi Daciei de către romani, pentru ca, mai apoi, lucrarea să trateaze pe rând aspecte ce țin de: constituirea Provinciei Dacia și istoria ei până în vremea Severilor; organizarea administrativă a Daciei romane; armata și sistemul de apărarea al provinciei; populația provinciei și clasele sociale; viața economică, viața culturală și viața socială ale provinciei. Autorul încheie cu o scurtă imagine a Daciei de după retragerea stăpânirii romane.
 • Mihai Sâmpetru, Tropaeum Traiani, vol. II << Monumente Romane >>, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1984, 197 pg versiune digitală aprilie 2013

  După publicarea în 1979 a volumului monografic privind cetatea Tropaeum Traiani, acest al II-lea volum continuă prezentarea celorlalte monumente ce intră în alcătuirea ansamblului de la Adamclisi și anume: monumentul triumfal al lui Traian, altarul funerar militar și tumulul (sau mausoleul). În prima parte ni se prezintă condițiile istorice și împrejurările ridicării complexului și apoi evoluția lor până în sec. al XIX-lea. Urmează apoi istoricul cercetărilor arheologice cu o incursiune în cercetările noi la monumental triumfal (construcția, situația arheologică din jurul monumentului, materiale arheologice și numismatice, inscriții și efecte secundare ale construcției). Următoarele capitole tratează modalitatea de elaborare a proiectului architectural, un studiu asupra reliefurilor monumentului și apoi al ansamblului architectural în întregime. Ultimele părți prezintă trofeul, altarul funerar militar și tumulul, analizând toate elementele ce țin de acestea.
 • Gheorghe Lazarovici, Cornelia-Magda Lazarovici, Marco Merlini, Tărtăria and the Sacred Tablets, include contribuții ale autorilor Diana Bindea, Cosmin Suciu, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 414 pg. versiune digitală aprilie 2013

  Prezentul volum reprezintă rezultatul colaborării internaționale între cercetătorii de la instituțiile Euro Innovanet Italy, Institute of Archaeomythology (Sebastopol) și Romanian Academy Institute of Archaeology (Iași). Este vorba despre o prezentare în limba engreză a celebrelor tăblițe de la Tărtăria, descoperite de arheologul Nicolae Vlassa în septembrie 1961 în interiorul sitului neolitic din Groapa Luncii (județul Alba, România). Prima parte este o introducere în spațiul geografic și sunt amintite primele înregistrări de pe teren. Urmează o sinteză despre evoluția cercetărilor arheologice de la Tărtăria, urmărind progresul arheologilor Kurt Horedt, Nicolae Vlassa și Iulia Paul. Capitolele V-VI prezintă arhitectura așezării, studiul și evoluția ceramicii de la Tărtăria, instrumentele, armele, obiectee de cult și alte artefacte din cadrul sitului. În continuare sunt abordate amănunțit subiectele complexului funerar și al tăblițelor de ceramică, împreună cu însemnările acestora. În ultimele capitole sunt introduse rezultatului studiilor de cercetări arheozoologice realizate în cadrul sitului neolitic și o cronologie relativă și absolută. Volumul este completat cu o listă bibliografică.
 • Alexandru Barnea, Ion Barnea (coordonator) Ioana Bogdan Cătăniciu arhitect Monica Mărgineanu-Cârstoiu Gheorghe Papuc, Tropaeum Traiani I Cetatea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979 versiune digitală aprilie 2013

  În volumul de față, a carui redactare a fost încheiată în septembrie 1976, autorii urmăreresc valorificarea științifică a celei mai mari părți a rezultatelor săpăturilor arheologice dintre anii 1968-1975 în cetatea Tropaeum Traiani. Lucrare, care este mai mult decît un raport definitiv de săpătură, debutează cu un istoric al cercetărilor, continuă cu o prezentare generală a stratigrafiei așezarii și cu considerații cu caracter general asupra incintei și urbanisticii cetății. Ultimile trei capitole sunt dedicate: prezentării sistematice a pieselor de arhitectură, ceramicii și concluziilor. O atenție deosebită a fost acordată ilustrației compusă din imagini de artfecte și planuri și profiluri de săpături.
 • Revista de Preistorie și Antichități Naționale - Buletin al Seminarului de Arheologie Preistorică de la Facultatea de Litere și Filosofie – Universitatea București, dir. I. Andrieșescu. versiune digitală aprilie 2013An I, Nr. 1, 1937
  An II, Nr. 2, 1940

  Revista de Preistorie și Antichități Naționale (RPAN) este o publicație în două numere (nr. 1/1937 și nr. 2/1940) a Seminarului de Arheologie Preistorică de la Facultatea de Litere și Filozofie din Universitatea București, apărută la străduința prof. I. Andrieșescu, devenit ulterior și directorul revistei. „[…] O asemenea publicație am socotit-o cea mai potrivită ca, în mijlocul celorlalte, chiar dacă de atâtea ori unele din ele tratează și antichități de acest gel, de aici să pornească îndrumările metodice și informațiile trebuitoare, orientări și îndrumări, care fie zis în treacăt, cu toată dragostea mea pentru tinerime, cred că nu le poate da cine nu a ajuns să se sprijine bine pe știința și experiența sa proprie.” (I. Andrieșescu în RPAN, nr.2 / 1940, p. 4). Primul număr este dedicat membrilor celui de-al XVII-lea Congres internațional de antropologie și arheologie preistorică din 1937 de la București și Cluj. Volumul cuprinde o parte introductivă realizată de I. Andrieșescu, după care sunt prezentate contribuțiile diferiților autori (I.Andrieșescu, Gr. C. Buțureanu, Alex. Donici și prof. dr. Tadeusz Sulimirski), redactate în lb. franceză și germană. Urmează un capitol dedicat cronicilor unde este comemorată contribuția lui Alex. Donici, iar partea finală este rezervată unui număr de XXXVI de planșe realizate de I. Andrieșescu cu ocazia diverselor săpături arheologice la Sarata-Monteoru, Poiana Coțofenești, Oinac și Agighiol. Volumul doi, corespunzător anilor II-IV, conține cercetări și studii despre săpături și monumente (stațiunea-preistorică de la Costești-Baia, Cetățuia de la Homorici și Movila de la Gura –Vitioarei, descoperirile de Cristești și Silistra), despre descoperiri izolate și întâmplătoare din zona Tecuci, și însumează contribuțiile profesorului I. Andrieșescu și ale colaboratorilor săi . Alte părți tratează subiectul antichităților din colecțiile naționale și din străinătate și stadiul cercetărilor arheologice în raport cu străinatatea și o cronică prescurtată în amintirea lui Ioachim Miloia.
 • Carol Kacso - Repertoriul arheologic al județului Maramureș, Vol I (629 pg.), Vol II (320 pg., 230 MB) – Editura EUROTIP, Baia Mare, 2011 versiune digitală aprilie 2013


  Prezentul volum cuprinde un repertoriu al descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Maramureș, inclusiv al obiectivelor ce apațin domeniilor arheologiei industriale și arheologiei montane (lucrări miniere, șteampuri, turnătorii etc.) Fiecare descoperire este precedată de informații cu privire la datele geologice la localitățile discutate și la istoria mineritului practicat în aceste localități. Uneori apar descrieri și ale monumentelor istorice din județ. Sunt repertoriate de asemenea peșterile identificate în granițele județului. Repertoriul este însoțit de hărțile unităților administrative cu indicarea locurilor de descoperire, precum și de ilustrația unei părți ale materialului arheologic descris, dar și de planuri de obiective arheologice, profile de secțiuni arheologice etc.
 • M. Petrescu – Dîmbovița - Depozitele de bronz din România– Editura Academiei Republicii Socialiste România versiune digitală aprilie 2013


  Lucrarea este prima din literatura de specialitate ce studiază depozitele de bronzuri descoperite pe teritorul României, ce provin din epoca bronzului și a rămas până astăzi cartea de referință a acestui subiect. Publicația este împărțită în patru mari capitole structurate cronologic: „Bronzul mijlociu”, „Bronzul tîrziu și Hallstatt timpuriu”, „Hallstatt mijlociu” și „Hallstatt târziu”, în cadrul cărora depozitele sunt prezentate pe regiuni: Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea. Lucrarea conține de asemenea un rezumat în limba franceză, un număr mare de planșe și alte ilustrații, hărți și un indice de locuri.
 • Eugen Paveleț - Ceramica Stoicani-Aldeni din așezările de la Mălăeștii de Jos (jud. Prahova) și Coțatcu (jud. Buzău)– Editura Musica Viva Ploiești, 2010 versiune digitală aprilie 2013


  Lucrare analizează informaţiile privitoare la materialele ceramice descoperite în două aşezări preistorice, aparținând aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Primele două capitole dunt dedicate prezentării cadrului geografic, respectiv istoricului cercetării și evoluției conceptului de aspect cultural Stoicani-Aldeni, iar următorul prezentării și analizării datelor generale privind prelucrarea materialul ceramic. Cu acest prilej autorul trece în revistă și cele două situri amintite în titlu, atât din punct de vedere al cercetărilor întreprinse, stratigrafiei și amplasamentul dar mai prin perspectiva unui studiu asupra ceramicii, încheiat cu concluzii solid argumentate. În încheiere este aprofundată cronologia aspectului cultural Stoicani-Aldeni și sunt formulate ultimile concluzii generalizatoare. Volumul conține și un rezumat în limba engleză, listă bibliografică extinsă și un număr foarte mare de planșe, desene și fotografii.
 • Ion Ioniță, Vasile Ursachi - Văleni, o necropolă a dacilor liberi– Editura Junimea, Iași, 1988 versiune digitală aprilie 2013


  Acest volum este o prezentare detaliată a uneia din cele mai întinse necropole a dacilor liberi, cunoscute până în prezent, unde săpăturile arheologice au început în 1959, și au fost reluate în 1965. Autorii expun pe rând corpusul descoperirilor: unelte, piesele vestimentare, obiecte de podoabă, monede, recipiente de lut și sticlă și oase de animale, descoperite în morminte, completând apoi cu informații despre etapele de inmormantare, riturile și ritualurile funerare ale dacilor liberi, dar și despre portul acestora. Lucrarea este însoțită de ilustrații și de un indice general.
 • Alexandru Suceveanu, Alexandru Barnea - La Dobroudja Roumaine– Editura Enciclopedică, București, 1991 versiune digitală aprilie 2013


  Lucrarea este o prezentare în limba franceză a istoriei antice a regiunii Dobrogea, între secolele I – VII e.n. Prima parte este dedicată descrierii cadrului geografic, iar apoi volumul continuă cu celelalte patru părți, ce conțin fiecare informații despre istoria, organizarea administrativă, organizarea militară, economia și clasele sociale și cultura Dobrogei în secolele I-III e.n., respectiv IV-VII e.n. În partea finală autorii tratează rolul Dobrogei în istoria românilor și a Europei de Sud-Est. Volumul este însoțit de un index alfabetic și cuprinde în text diverse imagini precum fotografii și hărții care completează cu succes demersul științific.
 • N. Zaharia, M. Petrescu-Dâmbovița și Em. Zaharia - Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea– Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1970 versiune digitală aprilie 2013


  Colectivul de autori a reușit să realizat un volum a cărui parte substanțială este alcătuită dintr-un Corpus al descoperirilor de așezări de pe teritoriul Moldovei. Lucrarea începe cu un capitol intitulat sugestiv: Considerații privind așezările din Moldova, în care sunt prezentate pe larg, cronologic, epocile și perioadele preistorice și istorice, începând cu Paleoliticul și terminând cu secolul al XVIII-lea. Publicația conține și un număr foarte mare de ilustrații de obiecte ceramice, un rezumat în limba franceză, un index grupat în locuri și persoane precum și o aneză cu 13 hărți.
 • Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici Ruginoasa - Dealul Drăghici. Monografie Arheologică– Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, ISBN 978-606-93329-0-0 versiune digitală martie 2013


  Așezarea cucuteniană este cunoscută datorită cercetărilor efectuate de Hortensia Dumitrescu din 1926 și publicate ulterior în revista Dacia. În urma deschiderii unei cariere de piatră, în 2001, s-au descoperit urme de locuire și s-a hotărât demararea unor săpături de salvare. Decoperirile importante au dus la trecerea la o săpătură sistematică și la protejarea stațiunii. Monografia de față prezintă descoperirile arheologice de la Ruginoasa-Dealul Drăghici în urma săpăturilor din 2001-2005 și 2010 efectuate de Cornelia-Magda Lazarovici.
 • Palmer, Rog; Oberländer-Târnoveanu, Irina; Bem, Carmen (coord.) Arheologie aeriană. În România şi în Europa– Bucureşti: CIMEC, 2009, ISBN 978-973-7930-25-5 versiune digitală martie 2013

  Arheologia aeriană reprezintă un domeniu de cercetare destul de puțin valorificat în România. Lucrarea de față își propune să aducă în atenția arheologilor și celor interesați de acest domeniu ceea ce înseamnă utilizarea fotografiilor aeriene și a imaginilor satelitare în arheologie și rolul acestora în protejarea vestigiilor trecutului. Prima parte a volumului cuprinde metode și tehnici de fotografiere, interpretare și cartografiere în arheologia aeriană, iar partea a doua raportul final al proiectului ˝EUROPEAN LANDSCAPES - Past, present and future˝ care prezintă în texte şi imagini programele de investigație aeriană din 11 țări europene partenere, inclusiv România, prin CIMEC. La sfârșitul cărții a fost adăugată o bibliografie selectivă și o listă de referințe pe web pentru cei care vor să citească mai mult, iar termenii mai tehnici (uneori greu de tradus în românește) sunt explicați într-un glosar. 
 • "Revista Bistriței", publicaţie a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud versiune digitală martie 2013


  Revista Bistriței este un anuar publicat de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud Publicația este dedicat cercetării istorice și arheologice în județul Bistrița-Năsăud si Transilvania și se adresează atât publicului pasionat de studiul istoriei și cadrelor didactice de specialitate, cât și tuturor profesioniștilor din țară, fie istorici sau arheologi. Articolele sunt structurate tematic pe trei secțiuni: arheologie, istorie, respectiv recenzii. Subiectele tratate acoperă teme de istorie locală, transilvană, dar și națională.
  Facsimil digital volumele:
  VII - 1993 (pdf 22 MB), VIII - 1994 (pdf 36 MB), IX - 1995 (pdf 24 MB), X-XI - 1997 (pdf 23 MB), XII-XIII - 1999 (pdf 38 MB), XIV - 2000 (pdf 27 MB), XV - 2001 (pdf 25 MB), XVI - 2002 (pdf 35 MB), XVII - 2003 (pdf 41 MB), XVIII - 2004 (pdf 40 MB), XIX - 2005 (pdf 27 MB), XX - 2006 (pdf 44 MB), XXI-1 - 2007 (pdf 39 MB), XXI-2 - 2007 (pdf 18 MB), XXII - 2008 (pdf 40 MB), XXIII - 2009 (pdf 25 MB), XXIV - 2010 (pdf 59 MB), XXV - 2011 (pdf 59 MB).
 • "Acta Moldaviae Septentrionalis", publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani versiune digitală martie 2013


  Acta Moldaviae Septentrionalis este o publicație anuală a Muzeului Judeţean Botoşani. Primul număr a apărut în anul 1978, sub denumirea de „Hierasus”, iar din anul 1999 și-a schimbat titlul în „Acta Moldaviae Septentrionalis”, vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 19 volume, ultimul, cu numărul XI, fiind lansat în 2012. Publicația este împărțită în mai multe secțiuni, care se pot schimba de la număr la număr. Domeniile acoperite sunt istorie, arheologie, memorialistică, muzeografie, restaurare-conservare, etnografie, dar și notelor, comentariilor și ideilor. .
  Facsimil digital volumele:
  I - 1999 (pdf 24 MB), II - 2002 (pdf 46 MB), III - 2004 (pdf 17 MB), IV - 2005 (pdf 20 MB), V-VI - 2007 (pdf 31 MB), VII-VIII - 2008-2009 (pdf 28 MB), IX - 2010 (pdf 28 MB), X - 2011 (pdf 36 MB).
 • "Hierasus", publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani


  Apărută în anul 1978, sub denumirea de "Hierasus", publicaţia anuală a Muzeului Judeţean Botoşani şi-a schimbat din anul 1999 titlul în "Acta Moldaviae Septentrionalis", vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 11 volume.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1978 (pdf 44 MB), II - 1979 (pdf 26 MB), III - 1980 (pdf 12 MB), IV - 1981 (pdf 49 MB), V - 1983 (pdf 35 MB), VI -1986 (pdf 15 MB), VII-VIII 1989 (pdf 23 MB), IX 1994 (pdf 28 MB), X - 1996 (pdf 16 MB), XI - 2001 (pdf 28 MB)
 • Crisan, IH - Ceramica daco getica - Cu speciala privire la Transilvania, Editura Științifică, București 1969. 530 p., (pdf 90 MB) versiune digitală martie 2013

  Lucrarea de față este structurată pe cinci capitole tratate din punct de vedere cronologic. Autorul pornește cercetarea plecând de la ceramica protodacică atribuită secolelor VI-V î.Hr. și încheie periplul științific cu ceramica daco-getică de Faza a III-a, clasică, atribuită secolelor I î.Hr.- I d.Hr. Astfel, autorul oferă o privire de ansamblu asupra fenomenului ceramic dacic pe cuprinsul țării prin analiza și discutarea unui bogat material arheologic.
 • Indicatorul localităților din România, 6 aprilie 1941. Datele recensământului general din 6 aprilie 1941. Imprimeria Institutului Statistic, București, 1943, 1074 p., (pdf 27 MB) versiune digitală martie 2013

  Indicatorul Statistic înfăţişează distribuţia populației României pe județe, orașe și sate așa cum a fost înregistrată în anul 1941, în comparaţie cu cifra populației acelorași unități administrative, stabilită la recensământul din anul 1930. În partea finală Indicatorul cuprinde și un repertoriu alfabetic al localităților din România, existente la 1941. Lucrarea prezintă realitatea demografică, socială, economică și culturală a României așa cum se prezintă în anul 1941, elemente ce sunt pentru istorici și sociali tot atâtea documente.
 • Ioniță Ion - Din istoria și civilizația dacilor liberi dacii din spatiul est-carpatic în secolele II-IV e. n., Editura Junimea, Iaşi 1982. 170 p.,

  Lucrarea se conturează ca o monografie arheologică și istorică a dacilor liberi de la Est de Carpați în veacurile II-IV d. Hr. Sunt tratate problemele care s-au conturat a fi mai importante, în viziunea autorului. Descoperirile arheologice sunt coroborate cu informațiile din izvoarele scrise ale epocii pentru o mai bună cercetare a consecințelor războaielor daco-romane, a stăpânirii romane din Dacia, a retragerii aureliene cât și a invaziei hune. Sunt prezentați dacii, daco-romanii, goții și sarmații.
 • Vasile Chirica și Ilie Borziac - Gisements du paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, Editura Pim, Iaşi 2009. 321 p.,

  Lucrarea aduce informații cu privire la zăcămintele paleoliticului superior recent între râurile Nistru și Tisa, aducând o contribuție la cunoașterea realităților arheologice-preistorice din spațiul român. În cadrul acestui volum sunt tratate descoperirile atribuite de către cercetători paleoliticului superior recent, printre care sunt incluse și habitatele de tip gravettian, cu toate caracteristicile lor specifice sau generale.
 • Edité par Vasile Chirica et Mădălin-Cornel Văleanu - Etablissements et habitations prehistoriques. Structure, organisation, symbole, Editura Pim, Iaşi 2008. 355 p., ISBN 978-606-520-080-7

  Lucrarea însumează o serie de conferințe prilejuite cu ocazia Colocviului petrecut la Iași, în anul 2007 (perioada 10-12 decembrie). Temele abordate de cercetători vorbesc despre stabilimentele și locuințele preistorice, despre structura, organizarea și simbolistica acestora. Conferințele se axează pe cercetări ce privesc spațiul carpato-danubian. De exemplu, un autor a adus în discuție modele de organizare ale spațiului locuibil în cadrul culturii Precucuteni între Siret și Prut iar un alt studiu prezintă grupul cultural Horodiștea/Erbiceni-Gordinești din perspectiva locuințelor.
 • Borziac Ilie, Chirica Vasile și Văleanu Mădălin-Cornel - Culture et sociétés pendant le paléolithique supérieur à travers l'espace carpato – dniestréen, Editura Pim, Iaşi 2006. 440 p., ISBN 973-716-495-4

  Autorii cărții prezente își propun să analizeze paleoliticul superior din spațiul carpato-nistrean, abordând probleme referitoare la istoriografia temei, la cronologie și metode de datare a siturilor arheologice, la diversele etape culturale în care a evoluat paleoliticul superior (pre-aurignacianul, aurignacianul, gravetianul) precum și epipaleoliticul. În final, ca o concluzie a cercetării sunt dezbătute societatea, arta și spiritualitatea oamenilor din paleoliticului superior.
 • Chirica Vasile şi Bodi George (editori) - Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului carpato-nistrean, volum dedicat memoriei prof. dr. doc. Ilie Borziac, Editura Pim, Iaşi 2010. 265 p., ISBN 978-606-520-966-4

  Cartea este un omagiu adus regretatului cercetător Ilie Borziac, arheolog al epocii paleolitice din spațiul carpato-nistrean și profesor la Universitatea Liberă Internaţională a Republicii Moldova. În cuprinsul cărții semnează diverși cercetători români și basarabeni ai epocii paleolitice și neolitice, fiecare încercând să aducă prin studiul său un tribut amintirii profesorului Ilie Borziac.
 • Borziac Ilie; Chirica Vasile și David, Anatol - L'Aurignacien moyen et tardif de l'espace Carpatique - Dniestreen. Le gisement Climăuţi II. Editura Pim, Iaşi 2007. 225 p., ISBN 978-973-716-839-9

  Lucrarea urmărește prezentarea și analiza perioadei din epoca paleolitică denumită aurignacian mijlociu și târziu din spațiul cuprins între Nistru și Carpații Răsăriteni. Studiul de caz se concentrează pe descoperirile făcute în stațiuniile paleolitice de la Climăuți (Republica Moldova). Autorii trec în revistă si supun unor analize sistematice atât cadrul general al siturilor arheologice cât și descoperirile propriu-zise care sunt prezentate tiopologic și încadrate cultural. Nu sunt ignorate nici fauna contemporană descoperirilor sau aspectele artistice și religioase așa cum reies din studiul artefactelor și al contextelor religioase.
 • Boghian Dumitru și Chirica Vasile - Arheologia preistorică a lumii, paleolitic - mezolitic, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XII, Editura Helios, Iași, 2003. ISBN 973-99952-8-4

  Autorii dr. Vasile Chirica şi dr. D. Boghian, au urmărit în cuprinsul celor două părţi ale lucrării Arheologia preistorică a lumii să răspundă dezideratului de reevaluare a cunoștințelor existente în domeniul amintit în titlu, prin analizarea unor mari spaţii geografice ale lumii preistorice: Europa (în care s-au inclus subcapitole consacrate Paleoliticului şi Neoliticului pe teritoriul României), Orientul Apropiat şi Mijlociu, Extremul Orient, Africa, Australia (în sensul geografic cel mai larg) și America. Fiecărei zone geografice ia fost rezervat un spaţiu tipografic deosebit, în funcţie de locul său în componenţa întregii lumi preistorice, dar a fost relevată şi importanţa descoperirilor arheologice pentru lărgirea orizontului cunoaşterii generale a evoluţiei civilizaţiilor mai semnificative din perioada Paleoliticului și Mezoliticului şi Neoliticului și Eneoliticului. S-a reușit astfel prezentarea cunoașterii întreagii evoluţii a umanităţii în epoca pietrei, într-o lucrare care se adresează nu numai specialiştilor, ci şi cititorilor interesaţi de cunoaşterea evoluţiei omenirii, de la începuturile sale şi până la apariţia documentelor scrise.


 • Chirica, Vasile și Bodi George - Contribuţii la crearea unui sistem informatic geografic pentru modelarea atlasului arheologic al spaţiului carpato-nistrean. Staţiuni paleolitice între Carpaţii Orientali şi Nistru, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XXIV, Editura Pim, Iași, 2011

  Lucrarea este rezultatul parțial al unei proiect interdisciplinar creat de Institutul de Arheologie și Institutul de Informatică Teoretică, amândouă din Iași și aparținând Academiei Române. Proiectul urmărea crearea unui sistem de cartare a celor mai importante obiective (situri) arheologice din spaţiul carpato-nistrean. Din diverse motive proiectul nu a fost finalizat. Ceea ce s-a obținut totuși în urma activităților ce au fost totuși desfășurate se regăsește în cuprinsul acestei cărți: repertoriul siturilor arheologice paleolitice prezentate de la est (Nistru), către vest (Carpații Rărăriteni), aflate de-a lungul celor mai importante bazine hidrografice ale regiunii.
 • Aparaschivei Dan și Chirica Vasile - Institutul de Arheologie, Iaşi. În căutarea timpului trecut, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XIII, Iași, 2004. ISBN 973-7755-02-2

  Lucrarea prezintă istoria Institutului de Arheologie din Iași al Academiei Române încă de la apariția primelor preocupări savante în domeniul arheologiei în Moldova și până la structura administrativă a Institutului din 2004. Institutul de Arheologie din Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică în 1990 prin divizarea Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol". Cea mai mare parte a cărții este dedicată prezentării cercetătorilor care au activat în secția de arheologie a instituțiilor predecesoare sau activează încă în prezentul Institut de Arheologie Iași.
 • Chirica Vasile și Văleanu Mădălin-Cornel - Umanizarea taurului celest. Mărturii ale spiritualității comunităților cucuteniene de la Ruginoasa - Iași, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 2008. ISBN 978-973-152-064-3

  Lucrarea aduce în discuție vasta problematică a existenței fenomenului religios la comunitățile umane vechi. Se știe că acest subiect a constituit o componentă importantă a studiilor de specialitate, ale arheologilor și exegeților din domeniul artei și religiilor preistorice. Autorii acestei cărți nu au intenționat să realizeze un întreg excurs în istoricul temei, ci doar să identifice unele dintre cele mai importante mărturii asupra sacrului colectiv la comunitățile umane paleolitice și neo-eneolitice. Astfel, autorii tratează în această lucrare mărturiile spiritualității comunităților cucuteniene de la Ruginoasa – Iași. Ne este prezentat cadrul fizico-geografic al așezării, istoricul cercetărilor și descoperirile arheologice din zonă. Un capitol întreg vorbește despre arta religioasă la comunitățile umane eneolitice de la Ruginoasa.
 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 14503

Latest Images

Trending Articles

Latest Images